Cung cấp Cao Trăn, Cao rắn, Cobratoxan, Mỡ Trăn của Trại Rắn Đồng Tâm

Cung cấp Cao Trăn, Cao rắn, Cobratoxan, Mỡ Trăn của Trại Rắn Đồng Tâm CAO TRĂN NGUYÊN CHẤT Sản phẩm của trại rắn Đồng Tâm, quân khu...